Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
18/10/2019
Υπόμνημα ΟΕΦΕ προς την πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ

 

 

 

 

 

O.E.Φ.Ε.

 

Υπόμνημα

 

Προς

την πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

κ. Παπαευθυμίου Γεωργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Αθήνα,18/10/2019

Αρ.Πρωτοκ.140/18-10-2019

 

Αξιότιμη Κυρία Παπαευθυμίου,

σε συνέχεια της συνάντησής μας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Oκτωβρίου 2019, σας παραθέτουμε τις απόψεις μας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Εκπαιδευτικών Φροντιστών και σχετίζονται με τον οργανισμό σας, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες προτάσεις μας.

 

  1. Διαδικασία αδειοδότησης - Χρόνος απόκρισης ΕΟΠΠΕΠ

Η απόκριση του ΕΟΠΠΕΠ στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης νέων αδειών λειτουργίας ή τροποποίησης υπαρχόντων είναι εξαιρετικά αργή με αποτέλεσμα την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση όσων συναδέλφων επιχειρούν μετεγκατάσταση, αφού είναι αναγκασμένοι να συντηρούν και την παλαιά δομή μέχρι την έγκριση της καινούριας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αίτημα τροποποίησης που κατατέθηκε στις 31/10/2018 έλαβε απάντηση στις 6/6/2019.

Προτείνουμε:

την επίσπευση του χρόνου απόκρισης του οργανισμού σας και τη θέσπιση ανώτερου χρόνου απάντησης (ενδεικτικά 50 ημέρες) των αιτήσεών μας. Δεδομένου ότι στις δομές μας ο έλεγχος συμβατότητας με την κείμενη νομοθεσία είναι σχετικά απλός, σε περίπτωση που παρέλθει το θεσμοθετημένο όριο, να δίνεται η δυνατότητα στην αιτούμενη δομή να λειτουργήσει ή να μετεγκατασταθεί (όπως δίνεται το δικαίωμα μετά του τριμήνου να ασκήσει ένας καθηγητής το επάγγελμα σε περίπτωση που ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει εκδώσει την άδεια διδασκαλίας), ούσα υποχρεωμένη σε τυχόν διορθώσεις μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου από τον ΕΟΠΠΕΠ.

  1. Διαδικασία επικαιροποίησης άδειας λειτουργίας των μονάδων μας

Η επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας μας γίνεται μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά διετία, μέσω μιας άκρως γραφειοκρατικής διαδικασίας που απαιτεί πλήθος δικαιολογητικών, η συγκέντρωση των οποίων και μόνο, απαιτεί την κατάθεση πολλών εργατοωρών. Επισημαίνουμε ότι απαιτείται τόσο ασφαλιστική όσο και φορολογική ενημερότητα όχι μόνο της επιχείρησης, αλλά και των εταίρων της  ως φυσικά πρόσωπα, όπως βεβαίως και η πληρωμή σχετικού παραβόλου 50€.

Προτείνουμε:

την επιμήκυνση του χρόνου επικαιροποίησης σε πενταετία και την απλούστευση της διαδικασίας με μείωση του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών (θα μπορούσε πιθανώς να αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση μη μεταβολής των στοιχείων της δομής συνοδευόμενη με το ανανεωμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας). Επιπλέον, ο ΕΟΠΠΕΠ να αναζητήσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Φορολογική ενημέροτητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο, Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία κτλ.) από τα πληροφοριακά κρατικά συστήματα.

 

  1. Ν. 4547/2018 άρθρο 88: Απαίτηση προσκόμισης οικοδομική άδειας, «που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας» για κάθε νέα αίτηση χορήγησης άδειας φροντιστηρίου ή τροποποίηση ήδη υπάρχουσας.

Με το άρθρο αυτό εισάγεται η απαίτηση προσκόμισης οικοδομική άδειας, «που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας» για κάθε νέα αίτηση χορήγησης άδειας φροντιστηρίου ή τροποποίηση ήδη υπάρχουσας.

Η θεώρηση αυτή είναι αδύνατο να δοθεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού των Δήμων για μια σειρά από κτήρια. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτήματά μας.

Προτείνουμε τη νομοθετική άρση της εν λόγω απαίτησης.

  1. «Κατ’ οίκον διδασκαλία»

Είναι σύνηθες το φαινόμενο εκπαιδευτικοί που έχουν προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας, να μισθώνουν χώρους στους οποίους επί της ουσίας παρέχουν υπηρεσίες Φροντιστηρίου, χωρίς όμως να πληρούν ουδεμία από την προϋποθέσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την λειτουργία Φροντιστηρίου.

Προτείνουμε:

Τη νομοθετική διευθέτηση του ζητήματος έτσι ώστε η αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας να αφορά μόνο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην κατοικία του μαθητή, έτσι ώστε η περίπτωση της παροχής υπηρεσιών σε χώρο του καθηγητή να απαιτεί την έκδοση άδειας φροντιστηρίου. Όταν δέχεται καθηγητής μαθητές σε δικό του χώρο, πρέπει ο χώρος αυτός να πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές (κτηριοδομικές ασφάλειας κλπ). Συνεπώς υποχρεούται να διαθέτει άδεια φροντιστηρίου.

 

  1. 4589/2019 ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019

Στο ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019 δημοσιεύθηκε ο ν. 4589/2019, όπου με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστέθηκαν άρθρα 71, 72, 73 και 74 στον α.ν. 2545/1940.

Με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων επανήλθε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα ελέγχου των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και επιβολής κυρώσεων στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθίσταται αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περιοχής ευθύνης της και την επιβολή των κυρώσεων (άρθρο 73).

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων και αυτοψίας είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από εντολή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καθορισμός προστίμων για Φροντιστήρια

Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, προβλέπονται: α) πρόστιμα από του ποσού των εκατό (100) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) προσωρινή, έως ένα (1) έτος ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους και γ) οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Επειδή το ύψος του προστίμου δεν καθορίζεται επακριβώς για κάθε παράβαση αλλά σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται εύρος τιμών, γεννάται εύλογος προβληματισμός για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Προτείνουμε:

τον σαφή προσδιορισμό του ύψους των προστίμων ανά περίπτωση ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο άσκησης πίεσης είτε από τους ελεγχόμενους προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είτε αντίστροφα, αλλά και θέσπιση αυστηρών προστίμων για εκπαιδευτικές δομές που δεν έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας.

  1. Κέντρα μελέτης

Αποτελούν και αυτά ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς κανένα πλαίσιο που να ρυθμίζει και να εποπτεύει τη λειτουργία τους.

Προτείνουμε:

την επέκταση της άδειας φροντιστηρίου για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

  1. Έντυπη άδεια λειτουργίας – έκδοση ειδικού σήματος με την υποχρέωση ανάρτησης στην είσοδο των φροντιστηρίων

Προτείνουμε τη δυνατότητα εκτύπωσης της άδειας λειτουργίας μας και την υποχρεωτική της ανάρτηση στις μονάδες μας, καθώς και την έκδοση ειδικού σήματος (στο οποίο θα αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης της άδειας) με την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής του ανάρτησης στις εισόδους των μονάδων μας.

 

  1. Δημιουργία προφίλ εκπαιδευτικών μονάδων

Προτείνουμε:

μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΠΕΠ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης που έχει κάνει, να ενημερώνεται για το πότε οφείλει να προβεί σε επικαιροποίηση της άδειάς του και γενικά να «βλέπει» οτιδήποτε αφορά την άδειά του.

Επιπροσθέτως, προτείνεται άμεση επικαιροποίηση του Αρχείου του ΕΟΠΠΕΠ και στη δράση αυτού να υπάρχει δραστική αντιμετώπιση όσων ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Αρχείο.

Επίσης προτείνουμε να αδειοδοτηθούν όλοι οι οικοδιδάσκαλοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και να δημιουργηθεί Δημόσιο Μητρώο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να ελέγχουν ποιοι είναι αδειοδοτημένοι και ποιο είναι το γνωστικό αντικείμενό τους.

 

  1. Επικοινωνία ΟΕΦΕ – ΕΟΠΠΕΠ

Τέλος, επειδή διαπιστώνουμε ότι πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την επικοινωνία με τον οργανισμό σας και προκειμένου να διευκολύνουμε την επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν, προτείνουμε τον ορισμό υπεύθυνων επικοινωνίας τόσο από την Ο.Ε.Φ.Ε. όσο και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ώστε δια της συνεργασίας τους να δίνονται αποτελεσματικά και έγκαιρα λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο εποικοδομητικός διάλογος ο οποίος ξεκίνησε μετά από την τελευταία μας συνάντηση, ευελπιστούμε να συνεχιστεί και στο μέλλον.