Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
21/10/2021
Ενημέρωση από τους φοροτεχνικούς της ΟΕΦΕ για τα rapid test

 

 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 του υπουργείου εργασίας ισχύουν τα εξής δεδομένα για τα φροντιστήρια και τον κλάδο της εκπαίδευσης γενικότερα:

Δεν υποχρεούνται σε διενέργεια Rapid Test οι εξής εργαζόμενοι:

  • Όσοι έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, δηλαδή όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
  • Όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό  ενώ ταυτόχρονα έχουν εμβολιαστεί με μία δόση και έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό της μίας δόσης.
  • Όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό και διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, δηλαδή δεν έχουν παρέλθει έξι μήνες και 14 ημέρες από την έναρξη της νόσου.

Όσοι ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες , θα πρέπει επιπλέον να έχουν μαζί τους εκτός από τα ανάλογα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).    

Ποιοι υποχρεούνται σε διενέργεια Rapid Test

  • Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή με πρακτική άσκηση και δεν ανήκουν στις ανωτέρω απαλλαγές.
  • Οι καταρτιζόμενοι / μαθητευόμενοι / σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα και δεν ανήκουν στις ανωτέρω απαλλαγές.

 

Συχνότητα- διάρκεια Rapid Test από εργαζόμενους στον κλάδο της   εκπαίδευσης.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται, δύο φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο  ημερών, άλλως σαράντα οκτώ ωρών. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι καλούνται να παραστούν εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Στο άρθρο 3 της εγκυκλίου αναγράφεται η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση έναντι αντιτίμου διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.

Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Υ/Δ σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς, στην οποία θα αναφέρει τους εμβολιασμένους , τους μη εμβολιασμένους καθώς και τους εργαζόμενους που έχουν νοσήσει. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εγκύκλιος, θα έρχονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς που διενεργούν τα εν λόγω Rapid Test.  

Επίσης είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τους εργαζόμενους που δικαιολογημένα δεν έκαναν rapid test ενώ ήταν υπόχρεοι.

Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνιστούν:

α) Η παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας,

β) η απουσία με άδεια μετ' αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια, και

γ) η κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.

 

Πρόστιμα

  • 1.500 ευρώ αν απασχοληθεί εργαζόμενος που έχει αποτέλεσμα θετικού τεστ.
  • 300 ευρώ σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζόμενούς του, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους.
  • 2.000 ευρώ σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλει την εν λόγω δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • 10.000 ευρώ στην περίπτωση που υποβληθεί ψευδής δήλωση.
  • Προβλέπονται πρόστιμα και για τους εργαζόμενους τα οποία αναλύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της εγκυκλίου.