Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
12/05/2015
Επαναφορά διαθέσιμων υπαλλήλων στο ΕΚΠΑ
Αίτηση επαναφοράς στις θέσεις τους καλούνται να υποβάλλουν όλοι οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει λήξει ο χρόνος διαθεσιμότητας τους χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση.
 
Σε ανακοίνωση του ΕΚΠΑ επισημαίνεται: "Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» στο ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015, όπου στο άρθρο 18 παρ. β΄ προβλέπεται η επανασύσταση των ειδικοτήτων και κλάδων, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων που καταργήθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (Α΄167).
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών να υποβάλλουν έως και τις 20-5-2015 αίτηση επαναφοράς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματός μας".