Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
12/05/2015
Προκήρυξη θέσεων παιδαγωγών στο παιδικό κέντρο ΑΠΘ
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για εγγραφές στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πιθανών έκτακτων αναγκών σε παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγούς ΑΕΙ και βρεφονηπιοκόμους ΤΕΙ), κατά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (Ιούλιος 2015) ή /και κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 
Α. Απαραίτητα Προσόντα:
 
1. α) Για τους/τις νηπιαγωγούς: Πτυχίο ή δίπλωμα είτε Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
 
β) Για τους/τις βρεφονηπιοκόμους: Πτυχίο ή δίπλωμα είτε Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ είτε ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
2. Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης σε βρεφονηπιακούς ή νηπιακούς σταθμούς. (Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής).
 
3. Γνώση Η/Υ (εφαρμογών Microsoft Office και υπηρεσιών διαδικτύου) και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπεύθυνη δήλωση).
 
4. Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον «καλό», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ για τον τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας).
 
Β. Επιθυμητά Προσόντα:
 
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την προσχολική αγωγή-εκπαίδευση.
 
2. Παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης σε θέματα προσχολικής αγωγής –εκπαίδευσης, 30 τουλάχιστον ωρών.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδικού Κέντρου: http://www.paidiko.auth.gr/el/node/141 από την Τρίτη 12/5/2015 έως και τη Δευτέρα 25/5/2015.
 
Πηγή: www.paidiko.auth.gr