Αριθμός προσέλευσης μαθητών 2014A/A Μάθημα Χαρακτηρισμός Μαθήματος Αριθμός προσέλευσης μαθητών 2013 Αριθμός προσέλευσης μαθητών 2014 Ποσοστό μεταβολής
1 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής  Παιδείας 80958 78284 -3,3%
2 Ιστορία Γενικής  Παιδείας
642
594
-7,5%
3 Μαθηματικά & Στοιχ. Στατιστικής Γενικής  Παιδείας 35518
25179
-29,1%
4 Φυσική Γενικής  Παιδείας 1275
1999
56,8%
5 Βιολογία Γενικής  Παιδείας
43385
50411
16,2%
6 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
32291
31116
-3,6%
7 Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
32268
31072
-3,7%
8 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
32341
31103
-3,8%
9 Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
32309
31085
-3,8%
10 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
12932
12465
-3,6%
11 Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης
12928
12469
-3,6%
12 Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης
12948
12451
-3,8%
13 Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
12929
12461
-3,6%
14 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1
967
938
-3,0%
15 Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1
967
938
-3,0%
16 Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1
967
938
-3,0%
17 Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1
967
938
-3,0%
18 Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2
34465
33587
-2,5%
19 Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2
34499
33548
-2,8%
20 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2
34485
33579
-2,6%
21 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγρ. Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2
34465
33572
-2,6%
22 Αρχές Οικονομικής Θεωρέιας Επιλογής
20477
16264
-20,6%