Πληροφορίες - Συμμετοχή στην ΟΕΦΕ

 

Μέλη της Ο.Ε.Φ.Ε. γίνονται Σωματεία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής Επαγγελματικής, Πολυκλαδικής) που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια με έγγραφη αίτησή τους.
 
Στην έγγραφη αίτησή τους για εγγραφή πρέπει να επισυνάπτονται:
α) Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής τους Συνέλευσης του Σωματείου που αποφάσισε την προσχώρηση στην Ο.Ε.Φ.Ε. από τα οποία να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση του καταστατικού αυτού της Ο.Ε.Φ.Ε. και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 
β) Αντίγραφο του μητρώου των μελών του Σωματείο τους, ενημερωμένο με τους ταμειακά τακτοποιημένους ως την ημέρα της υποβολής της αίτησης.
 
γ)  Ονομαστικό κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με όλα τα στοιχεία: όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - μητρώνυμο - ειδικότητα - ηλικία - τόπος γεννήσεως - τόπος διαμονής - διεύθυνση κατοικίας - τηλέφωνο - αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 
δ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο αντίγραφο του καταστατικού τους.
 
ε) Δήλωση του Δ.Σ. του Σωματείου, ότι το Σωματείο δεν ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία γενικού ή τοπικού χαρακτήρα, ή αν ανήκει σ’ άλλες ομοσπονδίες, να αναφέρει ποίες είναι αυτές (Σύμφωνα με τον Ν.1712/87 κάθε Σωματείο μπορεί να ανήκει σε δύο ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ε.Φ.Ε.).
 
στ) Απόδειξη καταβολής δικαιώματος εγγραφής ποσού ίσου προς το 25% των εσόδων του από τις εγγραφές και τις υποχρεωτικές συνδρομές των μελών του (δηλαδή της τακτικές και έκτακτές συνδρομές του έτους μέσα στον οποίο γίνεται η εγγραφή όπως καθορίζει ο Ν. 1712/87).
 
Η Διοίκηση της Ο.Ε.Φ.Ε. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τη σχετικής αίτηση εγγραφής και γνωστοποιεί την απόφασή της στο ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε 30 ημέρες. Αν η αίτηση απορριφθεί για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους ή περάσουν 30 ημέρες χωρίς το Δ.Σ. της Ο.Ε.Φ.Ε. να πάρει απόφαση, τότε το ενδιαφερόμενο Σωματείο μπορεί να προσφύγει στην ετήσια Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) των Αντιπροσώπων ή στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις μήνες από τη γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποίησης αυτής ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των 30 ημερών. Αν το ενδιαφερόμενο Σωματείο δεν προσέφυγε στο Πρωτοδικείο και εκλείψουν οι λόγοι που εμπόδισαν την έγκριση της εγγραφής του μπορεί να ξαναζητήσει την εγγραφή του. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται 30 μέρες μετά την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Φ.Ε. ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή